Other

2022 Subject Index

Turk J Obstet Gynecol 2022;19(4):0-0

Abnormal placental invasion/Anormal plasental invazyon98
Acupuncture/Akupunktur315
Adenocarcinoma of lung/Akciğer adenokarsinomu81
Adenomyosis/Adenomiyozis138
Adjuvant radiotherapy/Adjuvan radyoterapi308
Alternative medicine/Alternatif tıp315
Amniocentesis/Amniyosentez327
Analgesia/Analjezi327
Arteriovenous malformation/Arteriyovenöz malformasyon111
Asherman’s syndrome/Asherman sendromu195
Assisted reproductive techniques/Yardımlı üreme teknikleri28
Asymptomatic/Asemptomatik178
Barbed suture/Dikenli sütür51
Big antral follicle/Büyük antral folikül275
Birth spacing/Doğum aralığı295
Blastocyst stage/Blastokist aşaması130
Brachytherapy/Brakiterapi308
Brucella/Brucella1
Cadaver course/Kadavra kursu118
Cadherin 11/Kaderin 11104
Cadherin 6/Kaderin 6104
Cellular immunity/Hücresel bağışıklık242
Ceramid/Seramid207
Cervical length/Servikal uzunluk187
Cesarean section/Sezaryen51
Cesarean section/Sezaryen section98
Chinese medicine/Çin tıbbı315
Cilostazol/Silostazol236
Cleavage stage/Klivaj aşaması130
Clinical evaluation/Klinik değerlendirme138
Clomiphene resistance/Klomifen sitrat rezistan124
Clomiphene/Klomifen221
Clomiphene/Klomifen sitrat45
Complication/Komplikasyon145
Congenital spine defect/Konjenital spinal defect333
Controlled ovarian stimulation/Kontrollü ovaryan
stimülasyon207
Conventional suture/Konvansiyonel sütür51
Copeptin/Copeptin281
COVID-19/COVID-1921, 88, 178
Cryopreservation/Dondurarak saklama28
Cystatin-C/Sistatin-C229
Delta/Delta88
Dimethylbiguanide/Dimetilbiguanid35
Diminished ovarian reserve/Azalmış over rezervi275
Dyslipidemia/Dislipidemi7
Early-onset preeclampsia/Erken-başlangıçlı preeklampsi104
Eclampsia/Eklampsi268
EGFR protein/EGFR proteini81
Embryo transfer/Embriyo transferi28
Empty follicle syndrome/Boş folikül sendromu60
Endometrial cancer/Endometrium kanser308
Endometrial inflammation/Endometrial enflamasyon45
Endometrial polyp/Endometriyal polip201
Endometrium/Endometriyum81
Endometriyal karsinom/Endometrial carcinoma35
Female infertility/Kadın infertilitesi242
Fertility outcome/Gebelik sonuçları124
Fertility preservation/Doğurganlığın korunması152
Fetal arrhythmia/Fetal aritmi302
Fetal bradyarrhythmia/Fetal bradiaritmi302
Fetal tachyarrhythmia/Fetal taşiaritmi302
Flow cytometry/Flow sitometri242
Free hCG/Serbest hCG287
Fresh embryo transfer/Taze embriyo transferi130
Ghrelin/Ghrelin124
Glucophage/Glukofaj35
HDL cholesterol/HDL kolesterol7
HELLP syndrome/HELLP sendromu268
High-grade serous ovarian cancer/Yüksek dereceli seröz over kanseri246
HOMA-IR/HOMA-IR124
Hydrops fetalis/Hidrops fetalis302
Hyperemesis gravidarum/Hiperemezis gravidarum162
Hypertension/Hipertansiyon268
Hysterectomy/Histerektomi170
Hysteroscopy/Histereskopi145, 195, 201
ICSI/ICSI201
Immunoglobulin A/İmmünoglobulin A1
In vitro fertilization/İn vitro fertilizasyon236
In vitro fertilization/Tüb bebek130, 315, 207
In vitro maturation/İn vitro maturasyon60
In vitro maturation/İn vitro olgunlaştırma152
Induction success/İndüksiyon başarısı187
Infection/Enfeksiyon145
Infertility/İnfertilite28, 195, 281
Infertility/Kısırlık242
Integrative medicine/Bütünleştirici tıp315
Inter-pregnancy interval/Gebelikler arası aralık295
Interdelivery interval/Doğumlar arası aralık295
Interleukin/İnterlökin229
Intrauterine adhesion/İntrauterin adezyon195
Ischemia-modified albümin/İskemi modifiye albümin21
Laser-assisted hatching/Lazer destekli yuvalama130
Leptin/Leptin124
LH/LH124
Local anesthesia/Lokal anestezi327
Low-risk pregnancy/Düşük riskli gebelik287
Lung ultrasound/Akciğer ultrasonu88
Maternal mortality/Anne ölümü88
Maternal/Anne87
Meta-analysis/Meta-analiz35
Metastasis/Metastaz81
Metformin/Metformin35
Metoclopramide/Metoklopramid162
Metrorrhagia/Metroraji81
Minimally invasive surgery/Minimal invaziv cerrahi170
Monocytes/Monosit7
Mural hypertrophy/Mural hipertrofi178
Nausea/Bulantı162
Neonatal intensive care/Yenidoğan yoğun bakım287
Neonatal morbidity/Neonatal morbidite295
Neonatal outcome/Neonatal sonuçlar287
Neopterin/Neopterin257
NK cells/NK hücreleri242
Non-invasive/Non-invaziv138
Nuclear factor κB/Nükleer faktör κB45
Obesity/Obezite257
Obstetric emergencies/Obstetrik aciller118
Obstetric emergency training/Obstetrik aciller eğitimi118
Office hysteroscopy/Ofis histereskopisi145
Oligomenorrhea/Oligomenore215
Omicron/Omikron88
Ondansetron/Ondansetron162
Oocyte maturation abnormalities/Oosit maturasyon anormallikleri60
Oocyte maturation arrest/Oosit maturasyon arresti60
Oocyte maturation gene expression/Maturasyon gene ekspresyonu60
Outcomes/Sonlanım111
Ovarian drilling/Ovaryen drilling45
Ovarian follicle/Yumurtalık folikülü215
Ovarian reserve marker/Over rezerv markerı207
Ovarian stimulation/Over stimülasyonu201
Ovarian tissue cryopreservation/Yumurtalık dokusu kriyoprezervasyonu152
Ovarian tissue transplantation/Yumurtalık dokusu nakli152
Ovarian torsion/Over torsiyonları236
Ovulation induction/Ovulasyon indüksiyonu221
Oxidation/Oksidasyon229
Pain/Ağrı327
PAPP-A/PAPP-A287
PARK7 (DJ-1)/PARK7 (DJ-1)87
Pathways/Yolaklar60
Pelvic examination/Pelvik muayene138
Periostin/Periostin257
PKOS/PCOS45
Placenta accreta spectrum/Plasenta acreata spektrum98
Placenta/Plasenta178
Polycystic ovary syndrom/Polikistik over sendromu215, 229
Polycystic ovary syndrome/PKOS124
Poor ovarian reserve/Kötü over rezervi281
Poor responder/Zayıf over yanıtı275
Post-pregnancy/Gebelik sonrası111
Postoperative pain/Postoperatif ağrı170
Postpartum hemorrhage/Postpartum kanama187
Preeclampsia/Preeklampsi7, 104, 268
Pregnancy outcome/Gebelik sonucu28
Pregnancy outcomes/Gebelik sonuçları21
Pregnancy/Gebelik1, 7, 178, 195, 207, 257, 268, 327
Preterm labor/Preterm eylem187
Preterm premature rupture of membrane/Membran preterm erken yırtığı87
Programmed death-1 receptor/Programlanmış ölüm-1 reseptörü246
Reperfusion injuries/Reperfüzyon hasarları236
Scoring system/Skorlama sistemi138
Severe preeclampsia/Ağır preeklampsi/104
Soluble vascular endothelial growth factor receptor/Çözünür vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörü268
Spinal dysraphism/Spinal disrafizm333
Spine duplication/Spinal duplikasyon333
Split cord malformations/Split kord malformasyonu333
Split notochord syndrome/Split notokord sendromu333
Steroids/Steroidler221
Stillbirth/Ölü doğum295
Superior hypogastric plexus/Superior hipogastrik pleksus170
Superoxide dismutase/Süperoksit dismutaz229
sVEGFR-1/sVEGFR-1268
Systematic review/Sistematik inceleme170
T cells/T hücreleri242
Tenascin-C/Tenascin-C257
Thiol-disulfide homeostasis/Tiyol-disülfit dengesi21
Tissue inhibitor of metalloproteinase-1/Metalloproteinaz-1 doku inhibitörü257
Traditional Chinese medicine/Geleneksel Çin tıbbı315
Traditional medicine/Geleneksel tıp315
Transplacental therapy/Transplasental tedavi302
Tumor-infiltrating lymphocytes/Tümör infiltre edici 
lenfositler246
Ultrasonography/Ultrasonografi98
Uterine artery embolization/Uterin arter embolizasyonu111
Uterine closure/Uterus kapatılması51
Uterocervical angle/Uteroservikal açı187
Vaginal administration/Vajinal uygulama308
Vaginoscopy/Vajinoskopi145
Vasopressin/Vazopressin281
Vomiting/Kusma162
YKL-40/YKL-4098