Letter to the Editor

Leiomyomatosis peritonealis disseminata in a nonpregnant woman
  • Abdullah Aydın
  • Tuçe Söylemez
  • Ateş Karateke
  • Mesut Polat
  • Burçin Rabia Girgin
Turk J Obstet Gynecol 2018; 15: 279-280 DOI: 10.4274/tjod.06881