Other

2020 Subject Index

Turk J Obstet Gynecol 2020;17(4):0-0

“Hot spot” sign/“Hot spot” işareti..................................80
Acetaminophen/Asetaminofen.....................................117
Aggressive periodontitis/Agresif periodontitis..............122
Agitation/Ajitasyon........................................................140
Alexithymia/Aleksitimi.............................................73, 182
Alveolar bone loss/Alveoler kemik kaybı.......................190
Anterior fontanelle closure/Ön fontanel kapanması....244
Antibacterial activity/Antibakteriyel aktivite...................26
Antioxidants/Antioksidanlar..........................................204
Anxiety/Anksiyete............................................................73
Apical resection/Apikal rezeksiyon................................196
Approach/Yaklaşım..........................................................98
ARDS/ARDS....................................................................159
Aseptic technique/Aseptik teknik..................................167
Auditory stimulus/İşitsel uyaran......................................41
Awake bruxism/Uyanık bruksizm..................................182
BCL-2/BCL-2...................................................................238
Beck anxiety inventory/ Beck anksiyete indeksi............232
Bicipital fasciitis/Bisipital fasiit......................................167
Biofilm/Biyofilm.............................................................140
Bisphosphonate/Bifosfonatlar.........................................12
Bone/Kemik.....................................................................19
Boric acid/Borik asit......................................................238
Brachial neuritis/Brakial nörit..........................................83
Caco-2 cell line/Caco-2 hü creleri...................................238
Calcium silicate-based materials/
Mineral trioksit agregat.................................................196
Candida pneumonia/Candida pnömonisi......................159
Cardiovascular diseases/Kardiyovasküler hastalıklar......47
Caspase-3/Caspase-3....................................................238
Cemental tear/Semental ayrılma..................................128
Cervical polyp/Servikal polip...........................................93
Cervical radiculopathy/Servikal radikülopati...................83
Chelating agent/Şelatör ajan.........................................215
Child/Çocuk...................................................................244
Children/Çocuk................................................................54
Chlorhexidine/Klorheksidin...........................................140
Cholangiopancreatography/Kolanjiopankreatografi.....262
Chronic kidney disease/Kronik böbrek yetmezliği...........89
Citric acid/Sitrik asit......................................................215
Colon cancer/Kolon kanseri...........................................238
Complications/Komplikasyonlar......................................54
Cone-beam computed tomography/
Konik ışınlı bilgisayarlı tomograf....................................128
Coping strategies/Baş etme yöntemleri..........................73
COVID-19/ COVID-19.....................................................222
Creatine kinase MB/Kreatin kinaz MB.............................62
Creatine kinase/Kreatin kinaz..........................................62
Curing units/Işınlama cihazları......................................104
Cutting efficiency/Kesme etkisi.......................................26
Deep vein thrombosis/Derin ven trombozu......................1
Dental anxiety/Dental anksiyete...................................232
Dentin/Dentin...............................................................204
Diabetes/Diyabet.............................................................47
Diagnosis/Tanı...............................................................167
Diagnosis/Teşhis............................................................122
Discectomy/Diskektomi.................................................147
ECMO/ECMO.................................................................159
Electronic apex locator/Elektronik apeks bulucu..........134
Electrooculography/Electrookü lografi...........................251
Electrophysiology/Elektrofizyoloji...........................83, 251
Enamel/Mine.................................................................204
Endometriosis/Endometriozis.........................................93
Endoscopic retrograde/Endoskopik retrograd..............262
Enterococcus faecalis/Enterococcus faecalis.................140
Ethylenediaminetetraacetic acid/
Etilendiamintetraasetik asit...........................................215
Expansion/Ekspansiyon...................................................34
Experimental periodontitis/Deneysel periodontitis......190
Exposure time/Işınlama zamanı....................................104
External ear canal/Dış kulak yolu..................................155
Facial diplegia/Fasiyal dipleji.........................................163
Facial/ocular electromyography/
Fasiyal/okü ler elektromiyografi.....................................251
Femoroacetabular/Femoroasetabü ler..........................266
Follow-up/İzlem..............................................................54
Fracture resistance/Kırılma dayanımı............................215
Gallstones/Safra taşları.................................................262
Grape/Üzüm....................................................................34
Growth/Büyüme..............................................................19
Guillain-Barré syndrome/Guillain-Barré sendromu.......163
Head and neck cancers/Baş boyun kanserleri.................98
Helicobacter pylori/Helikobakter pilori..........................111
High-density lipoproteins/Lipoprotein..........................122
Hip pain/Kalça ağrısı......................................................266
Idiopathic hypercalciuria/İdiyopatik hiperkalsiüri...........54
Impingement/İmpingenment........................................266
Internal derangement/İç düzensizlik.............................147
IOP/GİB..........................................................................117
Irrigant/İrrigasyon.........................................................134
Light and sound stimuli/Işık ve ses uyarısı.....................251
Loneliness/Yalnızlık........................................................182
Longterm/Uzun dönem...................................................67
Lung tumours/Akciğer tü mörleri...................................171
Maxillary sinus/Maksiller sinüs.......................................12
Methylene blue/Metilen mavisi....................................257
Mineral trioxide aggregate/Mineral trioksit agregat.....196
Minimally invasive parathyroidectomy/
Minimal invaziv paratiroidektomi..................................257
Monocytes/Monosit......................................................122
Morphometric measurements/Morfometrik ölçü m.....190
Multiple/Multipl............................................................155
N0/N0..............................................................................98
New classification/Yeni sınıflama..................................171
Nickel-titanium files/Nikeltitanyum eğeler......................26
Non-familial/Non-familyal.............................................155
Normonatremia/Normonatremi.....................................89
Nutritional surveys/Beslenme araştırmaları..................222
Obesity/Obezite..............................................................19
Oral and maxillofacial surgery/
Oral ve makillofasiyal cerrahi........................................232
Oral health/Ağız ve diş sağlığı........................................222
Oral hygiene/Ağız hijyeni...............................................222
Oral surgeon/Çene cerrahi............................................196
Osmotic demyelination syndrome/
Osmotik demiyelinizasyon sendromu.............................89
Osteonecrosis/Osteonekroz............................................12
Paraesthesia/Parestezi..................................................163
Parathyroid adenoma/Paratiroid adenom.....................257
Passive ultrasonic irrigation/
Pasif ultrasonik irrigasyon..............................................140
Peracetic acid/Perasetik asit..........................................215
Percutaneous/Perkütan.....................................................1
Periodontal disease/Periodontal hastalık........................47
Prevalence/Prevelans....................................................128
Public health dentistry/Toplum diş hekimliği................222
Pulpal temperature elevation/Pulpal ısı yükselmesi.....104
Quadruple treatment/Dörtlü tedavi..............................111
Quarantine/Karantina....................................................222
Radiography/Radyografi..................................................19
Rat/Sıçan..........................................................34, 117,190
Rational drug use/Akılcı ilaç kullanımı...........................117
Raypex 6/Raypex 6........................................................134
Retention/Retansiyon......................................................34
Retreatment/Kanal tedavisi yenilenmesi........................67
Rheumatoid arthritis/Romatoid artrit.............................47
Root canal treatment/Kök kanal tedavisi........................67
Root perforation/Kök perforasyonu..............................134
Root ZX mini/Root ZX mini............................................134
Root-end filling/Kök-ucu dolgusu..................................196
Sequential treatment/Ardışık tedavi.............................111
Shear strength/Makaslama bağlanma dayanımı...........204
Silver ion coating/Gümüş iyon kaplaması.......................26
Situs inversus/Situs inversus..........................................262
Sleep bruxism/Uyku bruksizmi.................................73,182
State anxiety/Durumluk kaygı.......................................182
Statin/Statin..................................................................117
Superior vena cava obstruction/
Vena kava süperior obstruksiyonu...................................80
Sustained attention/Sürdürülebilir dikkat.......................41
Systemic disease/Sistemik hastalık..................................47
Systemicto-portal shunt/Porto-sistemik şant..................80
Temporomandibular joint/
Temporomandibular eklem...........................................147
Thrombectomy/Trombektomi......................................1,62
Tooth bleaching/Diş ağartma tedavisi...........................204
Trait anxiety/Sü rekli kaygı..............................................182
Trichoepithelioma/Trikoepitelyoma..............................155
Trombolizis/Trombolizis....................................................1
Troponin-I/Troponin-I......................................................62
Ultrasonography/Ultrasonografi...................................167
Vaginoscopy/Vajinoskopi.................................................93
Vigilance/Uyanıklık..........................................................41
Visual stimulus/Görsel uyaran.........................................41
Vitamin D/D vitamini.....................................................244
WHO/DSÖ.....................................................................171
Wilkes stage/Wilkes evreleri.........................................147
Young male/Genç erişkin...............................................266